Начало  Актуално  Патрон   Галерия  Контакти

 

Учебна дейност

График на учебното време

Олимпиади, състезания, НВО

Виртуална библиотека
Училищна документация

Бланки на документи
Проекти

секция БДП

Правила за организация ЦДО

Иновативно училище

Училищна база
Прием

За нас

История
Ръководство
Педагогически персонал
       

Педагогически съветник
Обществен съвет

Училищно настоятелство

Униформи

Изяви на учители 

Изяви на ученици 

Вестник "Слънчогледи" 

Счетоводен отчет

Обществени поръчки
 

Полезни връзки

МОН
РУО Стара Загора
Община Стара Загора
ЗНАМ.bg
Уча се
BG учители

 

Училищна документация

Ред и условия за продължаване на обучението на лица, прекъснали образованието си през минали години

 

Наредба № 5 за предучилищното образование

 

Наредба №11 за оценяване на резултатите от обучението на учениците

 

ИНФОРМАЦИЯ ЗА ДОСТАВЧИЦИ НА СОЦИАЛНИ УСЛУГИ ЗА ДЕЦА

 

Училищен план за прилагане на Училищната стратегия за ефективно прилагане на информационни и комуникационни технологии в работата на ОУ"Кирил Христов" за 2014/ 2020 година

 

Стратегия на работа в условията на COVID-19

 

Насоки за обучение и действия в извънредна епидимична обстановка в училищата

 

Стратегия за развитието на основно училище "Кирил Христов" за периода 2020-2024 година

 

Правилник за вътрешния трудов ред

 

Годишна училищна програма за целодневна организация на учебния ден учебна 2021/2022 година

 

Годишен план за дейността на ОУ "Кирил Христов" - Стара Загора за 2021/2022 учебна година

 

Заповед за целодневна организация на учебния ден за ученици до 12 години

 

План за недопускане на безпричинни отсъствия от учебни занятия 2021/2022година.

 

Учебен план начален етап

 

Учебен план прогимназиален етап

 

Програма за целодневна организация

 

Годишен план за квалификационна дейност

 

Стратегия за развитие на училището за следващите четири години и план за действие и финансиране

 

Програма за предоставяне на равни възможности и за приобщаване на деца и ученици от уязвими групи (2016-2020)

 

Програма за предоставяне на равни възможности и за приобщаване на деца и ученици от уязвими групи за учебната 2021/2022 година

 

Училищна програма за превенция на ранното напускане на училището  за 2021/2022 учебна година

 

Училищна програма за усвояване на българския книжовен език - страница 1  2   3   4

 

Правилник за дейността на ОУ "Кирил Христов" 2021/2022 учебна година

 

Правилник за осигуряване на безопасни условия обучение, възпитание и труд

 

Училищен план по безопасност на движение по пътищата

 

Механизъм за противодействие на училищния тормоз

 

Механизъм за осигуряване на подкрепа на личностното развитие

 

План на училищната комисия за превенцията и насилието

 

График за класни и контролни работи

 

График за консултации с ученици

 

График за консултации с родители

 

 

 

Включване на ОУ "Кирил Христов" в списъка на иновативните училища за учебната 2018/2019 г. 

Документи:                   1)  Решение на Педагогическия съвет    1    2            

                                                                                        2)  Решение на Обществения съвет към ОУ "Кирил Христов"       1   2

                                                                                        3) Декларация на Обществения съвет към ОУ "Кирил Христов"    1